2010-11

GOVERNING COUNCIL MEMBERS – 2010
(National Head Quarter)

 

            Patron

 • His Holiness Swami Shri Shivendra Puri
 • Shri M. P. Mansingka
 • Shri Vishad Mafatlal
 • Shri Vishwanath Agarwal
 • Shri N. B. H. Kulkarni
 • Shri Shyamlal Khemka
 • Shri Nikunj Shah
 • Shri Jagdish Bansal
 • Shri Suresh Gaggar                           Chairman
 • Shri R. R. Chokhani                           Vice-Chairman (Admn.)
 • Shri H.F.J. Patrawala                          Vice-Chairman (Finance)
 • Shri T. S. Bhal                                   Managing Director
 • Shri Bipinbhai Patel                            Jt. Managing Director

Director(s) Finance

 • Shri Mihir Mehta
 • Shri Suresh Saharia
 • Shri Paresh Mehta
 • Shri Stewart de’Souza
 • Shri Pradeep Patel
 • Shri Dilip Porwal

Project Director(s)

 • Shri Mahendra Patel
 • Shri Ashok Shinde
 • Shri Subhash Udaipuri
 • Capt. Swaminathan
 • Smt. Reena Narayan
 • Dr. Tushar Desai

Director(s) Public Relations

 • Shri Manik Mundhe
 • Shri R. C. Sharma
 • Shri R. R. Verma
 • Smt. Zenobia Khodaiji
 • Shri Suresh Kote

Overseas Co-ordinator

 • Arch. Shri Pravin Naik

Director Legal

 • Advocate Ms. Meena Sharma

Ex-Officio Directors

 • Shri Vijay Dad                                  Mahatrashtra
 • Shri Subhash Agarwal                      Orrisa
 • Shri R. R. Varma                              Bihar
 • Shri Gaurang Bhai Patel                    Gujarat
 • Shri G. Suryarao                              Andhra Pradesh
 • Shri Rajendra Gautam                      Madhya Pradesh
 • Shri Sunil Khetan                             Tamil Nadu
 • Shri Himanshu Ranjan                      Punjab
 • Shri H. G. Purohit                             Mumbai (West)
 • Shri Rajiv Sanghvi                            Mumbai (South)

Overseas Ex-Officio Directors

 • Dr S. B. Gor                                     Kenya
 • Dr. Deepak M. Mamkame                    U.S.A.
 • Shri Hardyal Singh Luther                   U.K.